lördag 27 augusti 2016

Förbundet upphäver beslut att frånta anställda rösträtt


Challenge 8 april Läs artikeln här

Sollentuna TK:s anställda personal får behålla sin rösträtt på klubbens årsmöten – detta trots att årsmötet i april beslutade att frånta dem rösträtten.
En av klubbens medlemmar anmälde saken till Svenska tennisförbundet vars nybildade juridiska nämnd ger STK:s styrelse bakläxa och upphäver beslut om en stadgeändring.
Orsak: i kallelsen till årsmötet föreslogs en
stadgeändring som skulle begränsa de
anställdas rösträtt men till årsmötet hade lydelsen i förslaget förändrats. Istället för en begränsning av rösträtten föreslogs ett slopande av den.
Challenge 25 april Läs artikeln här
Årsmötet den 5 april röstade igenom förslaget.
Förbundets juridiska nämnd konstaterar:
att ärendet inte rubricerats på rätt sätt i kallelsen och att medlemmarna därför vilseletts av omfånget av den tänkta stadgeändringen.
att det inför årsmötet inte funnits något konkret förslag på stadgeändringen på klubbens hemsida. Med det har föreningen brutit mot sin stadgeenliga skyldighet att med ett konkret förslag innan årsmötet ge medlemmarna möjlighet att fundera över förslaget på ett grundligt sätt för att kunna ta ställning.
Nämnden konstaterar alltså att STK:s styrelse begått grova formfel och att det är just dessa som ligger till grund för upphävandet av årsmötesbeslutet.
Men den viktiga frågan om en förening överhuvudtaget har rätt att begränsa eller frånta anställd personal rösträtt väntar fortfarande på sitt svar. Riksidrottsförbundets chefsjurist Christer Pallin säger att alla medlemmar har rösträtt och att en eventuellt åldersgräns är enda undantag från huvudregeln.
Men saken är aldrig prövad. Den skulle bli det om ett sådant förslag läggs fram på ett korrekt sätt inför ett årsmöte.
Sollentuna TK:s ordförande Mathias Malmgren är självkritisk mot styrelsens förfarande inför årsmötet men utesluter inte ett nytt förslag på begränsning av de anställdas rösträtt.
– Vi finner oss självklart i beslutet som är fattat. Det vi gjorde var illa genomtänkt och illa förberett. Möjligen lägger vi ett förslag igen och då på ett vettigt sätt. Men syftet skulle då inte vara att pröva själva sakfrågan.
Utan?
–  Det handlar om att förtydliga rollfördelningen i klubben. Personligen tycker jag att styrelsen ska vara mer eller mindre extern och inte ha för nära band till de anställda vilka inte ska ha för stort inflytande på vilka som sitter i styrelsen. Just på den punkten kan man kanske tänka sig en begränsning. Men det där är mina egna tankar och inget vi diskuterat att ta upp igen. Det får i så fall bli när vi kommer närmare nästa årsmöte, säger Malmgren.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar